هجوم اعضای خانواده

هجوم اعضای خانواده

Migranten: Zuzug von Familienangehörigen

Show all answers
Hide all answers
  • آیا خانواده من نیز می توانند در تورینگیا به من بپیوندند؟

    اعضای خانواده شما در حالت کلی می توانند در آلمان به شما بپیوندند.یکی از پیش شرط های کرفرمایان اجازه اقامت و سکونت شما در آلمان است. شما همچنین باید فضا و پول کافی برای حمایت از خانواده خود داشته باشید. پس از این، آنها نیز اجازه اقامت می گیرند.این قوانین شامل حال همسران و فرزندان زیر ۱۸ سال می شود. اعضای خانواده شما اجازه اقامت با زمان محدود می گیرند حتی اگر شما اقامت متفاوتی داشته باشید

    همسر شما نیز قادر خواهد بود تا در آلمان فعالیت شغلی خود را دنبال کند.شما از طریق اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی اطلاعات بیشتری در این حوزه دریافت کنید