ثبت نام در محل اقامت

ثبت نام در محل اقامت

Migranten: Anmeldung am Wohnort

Show all answers
Hide all answers
  • آیا باید ثبت نام کنم؟

    در آلمان شما باید در محل اقامت خود ثبت نام شده باشید. اگر شما از خارج به آلمان آمده اید یا محل زندگی خود را تغییر داده ایدمحل اقامت قبلی خود را تغییر داده اید و یا قصد خروج از آلمان را برای مدت طولانی دارید باید این مسيله را ثبت کنید. به همین صورت اگر در آلمان جابه جا شده اید و یا آلمان را ترک می کنید باید ثبت نامه خود را در محل اقامت خود لغو کنید