مهاجران

کسانی که به کشور ما مهاجرت کرده اند به اقتصاد و جامعه ما غنا بخشیده اند. آنها مهارت ودانش خود را به همراه آورده اند.
ما می خواهیم محیطی ایجاد کنیم که در آن هر فردی احساس خوشامد بودن کند و حس کند به وجود او نیاز است. این سایت به شما نشان می دهد در تورینگن در چه زمینه هایی خدماتی ارایه می شود و در چه زمینه هایی به کمک شما نیاز است.
هدف ما یک تورینگن برای همه است. ما می خواهیم احترام، یکپارچگی و قدردانی را ترویج کنیم