پوشش بیمه

Helfer: Versicherungsschutz

Show all answers
Hide all answers
 • من به عنوان یک داوطلب به چه نوع بیمه ای نیاز دارم؟

  میزان تعهد کاری و تعاملی که توسط داوطلبان به نمایش گذاشته شده شایسته ی احترام و قدردانی است.  اما در صورت بروز حادثه به چه بیمه یا حمایت گری می توانند مراجعه کنند؟ گزینه های متعددی وجود دارد:

  اگر شما مایل هستید به عنوان کارمند کوتاه مدت خدمت کنید، در صورت بروز حادثه در محل کار و عوارض آن (فارغ از اینکه شما مقصر بوده اید یا نه)، شما تحت پوشش بیمه قانونی حوادث (بخشی از امنیت اجتماعی) قرار می گیرید. داوطلبان در طول دوران درمان غرامت و حمایت دریافت می کنند. حوادثی که از طرف شما بطور ناخواسته سر می زند و باعث آسیب رساندن به دیگری می شود توسط بیمه مسئولیت شخصی که شما باید شخصا برای دریافت آن اقدام کنید، پرداخت می شود. در این مورد شما باید بررسی کنید که بیمه مسؤلیت شما شامل فعالیت های داوطلبانه نیز می شود

  اگر شما عضو یک انجمن هستید، غالبا از طرف آن انجمن تحت پوشش بیمه مسئولیت گروهی قرار می گیرید. این بیمه ها خساراتی را که افراد انجمن ناخواسته به اجسام وارد کنند پوشش می دهد. برای مثال بیمه حوادث در باشگاه هایی که عضو فدراسیون های ورزشی آلمان هستند قابل استفاده است. هرچند ما توصیه می کنیم که شرایط بیمه انجمن های خود را بررسی کنید چرا که انجمن ها غالبا در قبال پوشش بیمه ی افراد داوطلب شاغل خود مسئولیتی به عهده نمی گیرند

  شرکت کنندگان خدمات داوطلبانه ی زیر به طور اتوماتیک بیمه دریافت می کنند:
  سال اجتماعی داوطلبانه
  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
  سال  زیستی داطلبانه
  Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ)
  خدمات داوطلبانه فدرال
  Bundesfreiwilligendienst (BFD)
  خدمات بین المللی داوطلبان جوان
  Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
  امور داوطلبانه ی توسعه سیاسی
  Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“

  اگر شما از شهرداری یا انجمن خود در حوزه وظایف شان حمایت می کنید باید به سراغ صندوق تصادفات اونفال کاسه* بروید تا بیمه قانونی حوادث بگیرید. برای این هدف شما باید خود را در لیست تهیه شده توسط انجمن به عنوان کمک کننده یا یاری رسان ثبت نام کنید. این راه اندازی مکتوب و داوطلبانه فرایند قانونی پس از یک حادثه را برای تمامی افراد درگیر، ساده تر می کند. در این حالت انجمن قادر خواهد بود تا تعیین کند هر کسی چه مسئولیتی را به انجام رسانده

  اگر شما عضو یک موسسه دولتی هستید شما به طور اجباری تحت پوشش یک بیمه قانونی قرار دارید. این وضعیت همچنین برای کسانی که با گروه های نجات یا رفاه اجتماعی کار می کنند، مانند صلیب سرخ آلمان**، سرویس خدمت رسانی مالت*** و یا انجمن رفاه کارگران**** برقرار است. در این مورد، مسئولیت با «انجمن حرفه ای خدمات سلامت  و رفاه» است

  Unfallkasse *
  DRK **
  Malteser Hilfsdienst ***
  AWO ****

 • آیا برای پناهجویان امکان دارد که توسط باشگاه های ورزشی بیمه بشوند؟

  برخی از باشگاه های ورزشی با هدفه اینتگراسیون و تعامل بیشتر پناهجویان با جامعه، آنها را برای تمرین به باشگاه هایشان دعوت می کنند تا از این طریق در مسابقات و یا زندگی اجتماعی مشارکت کنند. از آغاز سال ۲۰۱۵ پناهجویان توسط بزرگترین موسسه بیمه ورزشی آلمان، “اراج“* تحت پوشش قرار گرفته اند. تا پیش از آن، آنها همانند افراد غیر عضو در نظر گرفته می شدند و حداقل در موارد نامشخص تحت پوشش بیمه قرار نمی گرفتند

  ARAG*