فرصت های مالی

Helfer: Fördermöglichkeiten

Show all answers
Hide all answers
  • چه منابع منطقه ای جهت حمایت مالی در دسترس هستند؟

    کارهای داوطلبانه ی خیریه در تورینگن توسط “تورینگن ارن امت اشتیفتونگ”* ترویج می شود

    Thüringer Ehrenamtsstiftung