تعهد در تورینگن

تعهد در تورینگن

Helfer: Engagement

Show all answers
Hide all answers
  • درباره فعالیت های داوطلبانه در تورینگن

    فعالیت داوطلبانه قدمت زیادی در تورینگن دارد و می تواند به عنوان عنصر اساسی سیستم لیبرال دموکراتیک ما در نظر گرفته شود. بیش از ۷۰۰ هزار نفر در تورینگن در اوقات فراغت خود بدون دریافت پول به فعالیت های داوطلبانه در راستای ارتقای کیفیت انسانی زندگی مشغول اند

    فعالیت داوطلبانه همچون زندگی یک مساله چند وجهی است. خواه ورزش ، یا باشگاه ارشد شهروندان،یا آتش نشان داوطلب، یا یک انجمن، گروه کر و یا فعالیت ابتکاری ای که توسط گروهی از افراد همفکر به حفاظت از محیط زیست یا حیات وحش کمک می کند، اهمیت و غیر قابل جایگزین بودن این فعالیت ها را دوباره و دوباره یادآور می شود