علامت گذاری دفتر اصلی و داوطلبانه

علامت گذاری دفتر اصلی و داوطلبانه

Helfer: Haupt- und Ehrenamt

Show all answers
Hide all answers
  • کار داوطلبانه چیست؟

    داوطلبان عموما بدون چشم داشت کار می کنند. فعالیت های آنان بدون دستمزد و در جهت تامین آسایش عمومی است. حوزه وظایف آنان شامل باشگاه های ورزشی،انجمن های فرهنگی، بخش های مخالف اجتماعی،خیریه ها و ارگان های وابسته به کلیسا،تشکیلات اقتصادی وابسته به شهروندان و برنامه های برون مرزی همچون پروژه های توسعه ای می باشد

  • تفاوت بین یک کارمند تمام وقت و یک داوطلب کمک رسانی در واقع کجاست؟

    آنها که تمام وقت کار می کنند و آنها که داوطلبانه کار می کنند بر اساس اهداف شان تمییز داده می شوند. کارمندان تمام وقت ممکن است برای قدرت یا برای نهادها، در مدارس، دانشگاه ها و یا در موسسات تحقیقاتی کار کنند. آنان وظیفه های الزام آور یک نهاد دولتی را که به لحاظ مالی تامین شده اجرا می کنند. علاوه بر این، برخی موسسات بخصوص مدارس و دانشگاه ها موظف به انجام یکسری وظایف آموزشی نیز هستند

    در دسته ی فعالیت های داوطلبانه، میان داوطلبین تعیین شده و داوطلبین خصوصی تمایز وجود دارد. فعالیت داوزلبانه به معنای کار بر مبنای انگیزه شخصی و اشتیاق و علاقه در راستای یک هدف مشخص است. در برخی موارد داوطلبان در ازای غعالیت شان پاداشی دریافت می کنند. درست همانند کارمندان تمام وقت، داوطلبان نیز ممکن است مشمول ترقی به دلایل آموزشی بشوند اما این امر لزوما به دلیل اجرای وظایف و الزامات مشخص آموزشی نیست