داوطلبان

این وبسایت به همه افراد خواهان یاری رسانی، اطلاعاتی دقیق،متمرکز و به روز در مورد تورینگن ارایه می دهد. همچنین نیروهای جویای کار و داوطلبان را حمایت کرده و آنان را به یکدیگر متصل و مرتبط می کند.
شما هم می توانید فعال باشید و تفاوت ایجاد کنید