صلاحیت بین فرهنگی و آگاهی

صلاحیت بین فرهنگی و آگاهی

Arbeitgeber: Interkulturelle Kompetenz und Sensibilisierung

Show all answers
Hide all answers
  • داشتن آگاهی بین فرهنگی به چه معناست؟

    رقابت و آگاهی فرهنگی هر دو به یک معنا هستند: توانایی ایجاد ارتباط و تبادل به شکلی موثر و درخور بین افراد و گروه های برآمده از فرهنگ های متفاوت. به زبانی ساده، به معنای کنار آمدن با مردمانی است که از نواحی فرهنگی متفاوتی آمده اند به شکلی که این کنار آمدن برای هر دوطرف رضایت بخش باشد

    البته هیچ راه حل ایده آلی برای نحوه انجام این کار وجود ندارد. در مقابل اما میتوان گفت راه های بسیار زیادی برای رسیدن به آگاهی بین فرهنگی وجود دارد. لازم است تا نگاهی به مطالبات ویژه از سوی دو طرف انداخته شده و انتظارات موجود از سمت شرکت و کارمند مورد توجه قرار گیرد

    در صورت داشتن سوالاتی در این خصوص و یا موضوعات دیگر، همواره میتوانید با مرکز خوش آمدگویی تورینگیا ارتباط برقرار کنید