پایه ی حقوقی

پایه ی حقوقی

Arbeitgeber: Rechtliche Grundlagen

Show all answers
Hide all answers
 • چه قوانینی میبایست توسط اتباع اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گیرد؟

   بازار واحد کار اتحادیه اروپا بر اساس آزادی های جابجایی کارگران نهادینه شده شده است. این مسئله در ماده 45 معاهده مربوط به عملکرد اتحادیه اروپا نوشته شده است و تضمین مینماید که هریک از اتباع اتحادیه اروپا این حق را دارند که:
  - برای تمامی مشاغل پیشنهادی در داخل اتحادیه اروپا اقدام نمایند.
  - به شکلی آزادانه در قلمروی کشورهای عضو در طول زمان استخدام جابجا شده و یا اقامت گزینند.
  - و حتی پس از پایان دوره ی استخدام در هر یک از کشورهای عضو دلخواه اقامت کنند.
  آزادی جابجایی همچنین شامل مقررات مربوط به شرایط کار میگردد و اطمینان میدهد که با هیچ فردی به خاطر ملیت وی از نظر شغلی و میزان حقوق دریافتی در مقایسه با دیگران به شکل متفاوتی رفتار نخواهد شد

  بر اساس معاهدات دو جانبه، آزادی جابجایی گسترش یافته و شامل کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس میگردد. این بدان معناست که اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتباع ایسلند، لیختن اشتاین،  نروژ و سوئیس این اجازه را دارند که بدون مجوز اقامت و کار در کشور آلمان به استخدام درآیند

  صرف نظر از قانون جابجایی، برخی کشورها شامل الزاماتی قانونی برای مشاغلی خاص هستند. در آلمان، در کنار برخی حرفه های دیگر، حرفه های پرستاری، معلمی، پزشکی و وکالت شامل این الزامات هستند. به منظور استخدام در این حرفه های به اصطلاح به تنظیم درآمده لازم است تا صلاحیت  مدارک خارجی از نظر رسمیت مورد قبول و تایید واقع بشوند

 • چه قوانینی میبایست توسط اتباع کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار بگیرد؟

  اتباع کشورهای جهان سوم میبایست قوانین و مقررات وسیع تری را در مقایسه با اتباع کشورهایی که در بالا به آنها اشاره شد مورد توجه قرار بدهند. اتباع کشورهای جهان سوم برای اقامت در کشور آلمان با هدف اشتغال نیازمند اجازه اقامت هستند. ملاک های مرتبط با چنین مجوزی بوسیله ماده ی قانونی اقامت* و مقررات استخدامی** پوشش داده میشوند. کارگران خارجی تنها زمانی میتوانند برای اجازه ی اقامت با هدف اشتغال اقدام کنند که یک شغل مشخص به آنها پیشنهاد شده باشد. این پیشنهاد کاری و تفاضای صدور گذرنامه (ویزا) میبایست به موقع به سفارت و یا کنسولگری آلمان در کشور مبدا ارایه شوند. سپس سفارت و یا کنسولگری این تقاضا را به اداره ی مهاجرت واقع در محل اقامت آینده ارسال میکند

  به غیر از اجازه ی اقامت، لازم است که کارگران خارجی اجازه ی کار نیز داشته باشند. اداره مهاجرت محلی چنین مجوزی را از سرویس کارگزینی بین الملل*** متعلق به آژانس استخدام فدرال درخواست میکند. سرویس کارگزینی بین الملل امکان صدور این مجوز را بررسی کرده (اولویت بندی) و تصمیم خود را به اداره ی مهاجرت محلی ارسال میکند. چنانچه کارفرمای احتمالی در آینده، برای بررسی این اولویت بندی پیشاپیش اقدام کند زمان این روند اداری کاهش میابد. اداره مهاجرت محلی، بسته به تصمیم اتخاذ شده از سوی سرویس کارگزینی بین الملل درخواست صدور ویزا را مورد مورد ارزشیابی قرار میدهد. تصمیم اتخاذ شده از سوی اداره  مهاجرت به سفارت و یا کنسولگری ارسال شده و - در صورت مثبت بودن تصمیم - یک گذرنامه با اعتبار چندین ماه صادر میگردد

  لازم به توجه است که این فقط یک گذر نامه (ویزا) است. کارگر خارجی میبایست پس از ورود به خاک آلمان،  در اداره ی محلی مهاجرت خود برای یک مجوز اقامت واقعی اقدام کند

  طبیعتا موارد استثنائی وجود دارد که ممکن است زمان این روند را کاهش دهد. به عنوان مثال برای تحصیل کردگان دانشگاهی که میتوانند کارت آبی اتحادیه اروپا را دریافت کنند، یا برای کارگران متعلق به گروه های حرفه ای که در لیست سفید (حرفه هایی با نیاز افزایش یافته) قرار دارند و نیز فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کالج های آلمان استثناهایی وجود دارد. طبیعی است که حرفه های به تتظیم درآمده میبایست هنوز به جهت رسمیت مورد تایید قرار بگیرند

  Aufenthaltsgesetz *
  Beschäftigungsverordnung **
  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – ZAV ***

 • چه قوانینی میبایست توسط پناهجویان مورد توجه قرار گرفته بشود؟

  پناهجویانی که در کشور آلمان درخواست پناهندگی کرده اند میتوانند دارای شرایط متفاتی باشند که دسترسی آنها به بازار کار بدان وابسته خواهد بود

  پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان مورد موافقت قرار گرفته دسترسی ای بدون محدودیت به بازار کار آلمان دارند. پناهجویانی نیز وجود دارند که دارای اجازه ی اقامت* هستند و منتظر تصمیم درخصوص درخواست پناهندگیشان میباشند، و همچنین پناهجویانی که با درخواست پناهندگیشان موافقت نشده** ولیکن اخراج شدن آنها موقتا به حالت تعلیق در آمده است. این دو گروه از پناهجویان پس از سه ماه اقامت در آلمان دارای دسترسی محدود به بازار کار خواهند بود. این بدان معنی ست که از آنها از یک سو نیاز به اجازه ی اداره ی مهاجرت محلی داشته و از سوی دیگر لازم است که اولویت بندی و شرایط کاری موجود مورد بررسی قرار بگیرند

  پس از گذشت 15 ماه از اقامت دیگر نیازی به اولویت بندی نخواهد بود در حالیکه بررسی شرایط کاری تنها بعد از گذشت 4 سال متوقف میگردد. دانستن این مسئله حایز اهمیت است که بررسی شرایط کاری و اولویت بندی تنها زمانی اجرا میگردد که اداره ی مهاجرت برای انجام آنها درخواستی ارایه کند

  برخی از استخدام ها تنها نیازمند تایید اداره ی مهاجرت بوده و بررسی شرایط کاری و اولویت بندی الزامی نیستند. این نوع از استخدام ها شامل موارد زیر میشوند:
  آموزش های حرفه ای,
  کارآموزی با اهداف آموزشی,
  خدمات داوطلبانه استخدام کارگران با مهارت بالا,
  پناهجویانی که قصد دارند در یکی از این موارد به استخدام دربیایند لازم است تا همچنان به مدت 3 ماه تا شروع کار صبر کنند

  همچنین برای گروهی از افراد محدودیت استخدامی وجود دارد. پناهجویانی که اخراج شدنشان موقتا به حال تعلیق درآمده و اطلاعات غلط و یا ناکافی در ارتباط با هویت یا ملیتشان داده اند مجاز به کار کردن نیستند.  همچنین پناهجویان با
  وضعیت دولدونگ** و آفنتهالت گشتانگ*** طی 4 سال اول اقامت خود اجازه ندارند تا از طریق آژانس ها به عنوان کارگر موقتی (نیمه وقت) مشغول به کار شوند

  Aufenthaltsgestattung *
  Duldung **
  Aufenthaltsgestattung ***