کارفرمایان

مهاجرت(به خصوص با توجه به تغییرات جمعیتی وتاثیر آن بر بازار کار و آموزش) شرایط مناسبی را جهت برآورده شدن نیاز تورینگن به کارگران ماهر بوجود آورده است.
کارآموزان و کارگران ماهر خارجی نه تنها برای برآورده شدن تقاضای نیروی کار اهمیت دارند، بلکه شرکت ها و کارخانه ها می توانند از مهارت های زبانی، شبکه ها بین المللی و نقطه نظرات آنها بهره مند شوند.
اینجا می توانید اطلاعات ضروری و افراد مرتبط را پیدا کنید