جهت اطلاع کلیه افراد مایل به کمک رسانی و یا نیازمند مساعدت

این وبسایت جهت کمک رسانی و مشاوره به مهاجران، پناهجویان ،داوطلبان و سازمان ها در زمینه اینکه چه خدماتی  ارایه شده و چه کمک هایی مورد نیاز است طراحی شده است.
 این وبسایت اطلاعاتی را در زمینه اینکه چطور می توان مشارکت کرد و یا با چه کسانی باید در ارتباط بود به زبان ها آلمانی، انگلیسی، فرانسه،عربی و فارسی  ارایه می کند.
با راه اندازی این سایت، تورینگن سهم مهمی در یاری رساندن به آنها که نیاز به کمک دارند یا مایل اند که کمک کنند ایفا می کند

توجه: این سایت در حال حاضر در دست ترجمه است، به همین جهت بعضی از بخش های سایت به تمام زبان ها در دسترس نیستند

 

دانلود
دانلود

دانلود

توجه! این سایت در حال حاضر در دست ترجمه است، به همین جهت بعضی از بخش های سایت به تمام زبان ها در دسترس نیستند.